Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Auto/Moto MINI

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ubezpieczenie Gap MINI podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap MINI (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia.

2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU.

Par. 2 DEFINICJE

1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap MINI przyjęto następujące definicje:

1.1. Szkoda całkowita:

1.1.1. każda szkoda wynikająca z jednego zdarzenia losowego w wyniku kolizji drogowej, za którą odpowiedzialność ponosi strona trzecia, w co najmniej 51%, uznana za szkodę całkowitą oraz doszło do wypłaty odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. W przypadku, gdy wina strony trzeciej nie była 100% (wyłączna), odszkodowanie będzie pomniejszone procentowo o wysokość, w jakiej nie przyczyniła się ona do szkody całkowitej;

1.1.2. kradzież pojazdu.

1.2. Wartość początkowa pojazdu: wartość ubezpieczonego pojazdu z dokumentu zakupu nabytego na terytorium Polski lub inna wartość ustalona pomiędzy Ubezpieczającym a CAS.

Par. 3 KRYTERIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW

1. Ubezpieczenie Gap MINI może być zawarte w odniesieniu do pojazdów:

1.1. nabytych przez ubezpieczonego (lub leasingodawcę jako przedmiot leasingu, gdzie ubezpieczony jest leasingobiorcą) w okresie do 120 dni poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia (jeśli nie ustalono inaczej z ubezpieczycielem);

1.2. osobowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg lub motocykli z lub bez wózka bocznego;

1.3. w wieku nie przekraczającym 10 lat na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;

1.4. nie wyszczególnionych, jako wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z par. 3.4 OWU;

1.5. nie wykorzystywanych do następujących celów:

1.5.1. wynajem krótkoterminowy (poniżej 6 miesięcy);

1.5.2. jako taksówka, limuzyna lub zarobkowy transport osób;

1.5.3. nauka jazdy i szkolenia kierowców;

1.5.4. jako pojazdy uprzywilejowane (pojazdy wyposażone w niebieskie lub pomarańczowe światło, policja, karetka pogotowia lub inne pojazdy ratunkowe)

1.5.5. jako pojazdy demonstracyjne lub magazynowane na potrzeby przyszłej sprzedaży, a stanowiące własność osoby lub firmy prowadzącej działalność

w zakresie sprzedaży pojazdów.

Par. 4 SUMA UBEZPIECZENIA

1. Suma ubezpieczenia jest określona w umowie ubezpieczenia a jest nią najmniejsza z trzech kwot:

1.1. wartość początkowa pojazdu;

1.2. wartość rynkowa pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;

1.3. inna wartość ustalona pomiędzy ubezpieczającym a CAS, która nie przekracza wartości początkowej pojazdu.

1.4. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 200.000 PLN.

Par. 5 KALKULACJA STRATY FINANSOWEJ GAP

1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap MINI strata finansowa Gap będzie ustalana jako kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a większą z dwóch kwot:

a. kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconego przez ubezpieczyciela AC/OC pojazdu albo

b. wartością rynkową Pojazdu według stanu na datę szkody całkowitej, podaną w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS lub INFOEKSPERT (Informator rynkowy).

2. Odszkodowanie z tytułu straty finansowej Gap nie może przekroczyć:

2.1. limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia (polisie, aplikacji lub certyfikacie) w odniesieniu do zdarzenia opisanego w par. 1.1.1.

2.2. 25% sumy ubezpieczenia ale nie mniej niż 2.500 PLN i nie więcej niż 20.000 PLN w odniesieniu do zdarzenia opisanego w par. 1.1.2.

Par. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze SWU obowiązują od dnia 01.07.2019 r.