Zanim ją podpiszesz, dokumenty umowy powinieneś otrzymać on-line. Pamiętaj, jej treść niesie następstwa. Warto omówić je ze specjalistami. Samo podpisanie umowy powinno odbyć się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Trzeci krok do leasingu obejmuje zebranie i przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu leasingu oraz samego leasingobiorcy, czego konsekwencją powinno być podpisanie umowy u klienta. O ile zebranie dokumentów ze strony klienta nie jest uciążliwe bo są to najczęściej standardowe zestawienia księgowe lub deklaracje podatkowe a w przypadku procedury uproszczonej jedynie oświadczenie klienta to warunki umowy powinny być dobrze zrozumiane. Wiele ofert leasingowych na rynku jest bowiem bardzo tanich a przez to kuszących. Ma to najczęściej miejsce gdy umowa stanowi, iż za każdą czynność pobierana jest dodatkowa opłata. Warto zatem wiedzieć to przed złożeniem podpisu i może rozejrzeć się za ciut droższą ofertą, która w konsekwencji nie obciąży nas nadmiernie w przyszłości.

Cały proces jednak:


Podpisujemy umowę leasingową

Kiedy na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów i informacji dochodzi do porozumienia w kwestii warunków leasingu wtedy dodatkowo sprawdzany jest przedmiot leasingu. Jego weryfikacja odbywa się pod kątem ceny, pochodzenia oraz osoby dostawcy danego przedmiotu.

W razie, gdy dostawcą nie jest autoryzowany dealer lub importer albo sprzedaż następuje za pośrednictwem komisu lub od indywidualnego sprzedawcy, konieczna jest często wizyta firmy leasingowej u dostawcy. Jej celem jest sprawdzenie przedmiotu leasingu i samego sprzedawcy.

Jeśli, dodatkowo nie będzie potrzebna wycena środka trwałego, do podpisania umowy leasingowej dochodzi w siedzibie wnioskodawcy.

Wtedy też jest okazja poznać się bliżej i zrozumieć specyfikę firmy leasingobiorcy. To również szansa by stać się zaufanym doradcą i partnerem, który latami będzie służył danej firmie pomocą w pozyskiwaniu finansowania.

To wtedy najczęściej dochodzi do okazania oryginałów dokumentów wcześniej przekazanych w postaci skanów lub kserokopii a które były niezbędne do podjęcia decyzji o udzieleniu leasingu.

Później czeka nas już ostatni, czwarty krok – odebranie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.

Jakie dokumenty potrzebne są do leasingu?

Jeśli nawet nie wszystkie z nich będą potrzebne – warto je zawsze mieć pod ręką. Ich przygotowanie nie nastręcza wielkiego wysiłku ale dzięki ich posiadaniu nie spowolnimy procedury leasingowej.

Umowa leasingu potrzebuje najczęściej poniższych dokumentów:

 • Wniosek leasingowy podpisany przez klienta wraz z wyrażoną zgodą na sprawdzenie w bazach BIK, KRD, BIG i innych.
 • Kserokopia dowodu osobistego klienta. W przypadku, gdy klientem jest podmiot działający jednoosobowo lub spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodów tożsamości współmałżonka lub współmałżonków wspólników.
 • W przypadku spółek cywilnych potrzebna będzie umowa spółki cywilnej.
 • Przydadzą się deklaracje PIT/CIT za ubiegły rok obrachunkowy, a w sytuacji, gdy nie została jeszcze złożona podsumowanie roku w KPiR/księgach rachunkowych: kserokopia podsumowania KPiR/ksiąg za okresy miesięczne bieżącego roku. Jeśli b.r. nie trwa dłużej niż 3 miesiące – potrzebne będą podsumowania miesięczne za ostatnie 3 miesiące lub deklaracje VAT-7 za analogiczne okresy.
 • Klient rozliczający się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy powinien dysponować deklaracją PIT-28 za ubiegły rok obrachunkowy.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w US lub deklaracje podatku dochodowego i VAT wraz z potwierdzeniami zapłaty podatku za ostatnie 3 miesiące może być pomocna.
 • Dobrze też dysponować zaświadczeniem o braku zaległości w ZUS lub deklaracje składek ZUS wraz z potwierdzeniami zapłaty składek za ostatnie 3 miesiące.
 • Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu, wypełniony i złożony do ubezpieczyciela.
 • Wycena przedmiotu leasingu nie będzie potrzebna, jeśli przedmiot będzie pochodził z autoryzowanego źródła albo nie będzie przekraczał granicznej wartości netto.
 • Wyciągami za ostatnie 3 miesiąc z rachunku firmowego, wykonane w postaci wydruków z internetu.

Dokumenty, które wymaga umowa leasingu od rolników

W przypadku rolników, którzy stanową specyficzną, pod względem formy działalności, grupę potencjalnych leasingobiorców warto mieć przygotowane inne dokumenty. Zatem:

Rolnik prowadzący działalność wytwórczą (działalność rolniczą) oraz rolnik ryczałtowy będzie musiał zapewnić, aby umowa leasingu doszła do zawarcia, poniższe dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym areale ziemi lub dokument stwierdzający stan prawny posiadanych/dzierżawionych nieruchomości (najczęściej min. 10 ha); Zaświadczenie o otrzymywanych dotacjach w roku bieżącym (decyzja o przyznaniu dopłat); Kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa; Jeśli nie posiada REGONU – zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację od kiedy jest płatnikiem podatku rolnego. Ewentualnie zaświadczenie z KRUS zawierające informację o dacie rozpoczęcia działalności rolnej – załatwi sprawę.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem gruntowym (nie starsze niż 3M); Nakaz płatniczy – decyzja gminy określająca wielkość zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie o terminowym regulowaniu płatności należnych gminie (nie starsze niż 3M),
Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.