Zanim ją podpiszesz, dokumenty umowy powinieneś otrzymać on-line. Pamiętaj, jej treść niesie następstwa. Warto omówić je ze specjalistami. Samo podpisanie umowy powinno odbyć się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.


Trzeci krok do leasingu obejmuje zebranie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej przedmiotu leasingu oraz samego leasingobiorcy, czego konsekwencją powinno być podpisanie umowy u klienta. O ile zebranie dokumentów ze strony klienta nie jest uciążliwe bo są to najczęściej standardowe zestawienia księgowe lub deklaracje podatkowe a w przypadku procedury uproszczonej jedynie oświadczenie klienta to warunki umowy powinny być dobrze zrozumiane. Część ofert leasingowych na rynku jest bowiem relatywnie tanich a przez to kuszących. Można się na nich „przejechać”. Ma to najczęściej miejsce wtedy, gdy umowa stanowi, iż za każdą dodatkową czynność leasingodawcy pobierana jest opłata. Warto zatem o tym wiedzieć przed złożeniem podpisu i może rozejrzeć się za ciut droższą ofertą, która w konsekwencji nie obciąży nas nadmiernie w przyszłości.

Jeśli jeszcze nie podpisałeś umowy to prześlij do nas otrzymane oferty przez formularz leasingu online. Spróbujemy znaleźć lepsze oferty leasingu!

Podpisujemy umowę leasingową

Kiedy na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów dochodzi do porozumienia w kwestii warunków leasingu wtedy dodatkowo sprawdzany jest przedmiot leasingu. Jego weryfikacja odbywa się pod kątem ceny, pochodzenia oraz osoby dostawcy danego przedmiotu.

W razie, gdy dostawcą nie jest autoryzowany dealer lub importer albo sprzedaż następuje za pośrednictwem komisu lub od indywidualnego sprzedawcy, konieczna jest często wizyta firmy leasingowej u dostawcy. Jej celem jest sprawdzenie przedmiotu leasingu i samego sprzedawcy.

Jeśli nie będzie potrzebna dodatkowa wycena środka trwałego, do podpisania umowy leasingowej dochodzi w siedzibie wnioskodawcy.

Wtedy też jest okazja poznać się bliżej i zrozumieć specyfikę firmy leasingobiorcy. To również szansa by stać się zaufanym doradcą i partnerem, który latami będzie służył danej firmie pomocą w pozyskiwaniu finansowania.

To wtedy najczęściej dochodzi do okazania oryginałów dokumentów wcześniej przekazanych w postaci skanów lub kserokopii a które były niezbędne do podjęcia decyzji o udzieleniu leasingu.

Później czeka nas już ostatni, czwarty krok – odebranie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.

Jakie dokumenty potrzebne są do leasingu?

Jeśli nawet nie wszystkie z nich będą potrzebne – warto je zawsze mieć pod ręką. Ich przygotowanie nie nastręcza wielkiego wysiłku ale dzięki ich posiadaniu nie spowolnimy procedury leasingowej.

Umowa leasingu potrzebuje najczęściej poniższych dokumentów:

 • Wniosek leasingowy na formularzu banku lub firmy leasingowej podpisany przez klienta wraz z wyrażoną zgodą na sprawdzenie w bazach BIK, KRD, BIG i innych. W naszym centrum leasingowym dostarczamy go klientowi do samodzielnego wypełnienia i podpisania.
 • Kserokopia dowodu osobistego klienta. W przypadku, gdy klientem jest podmiot działający jednoosobowo lub spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodów tożsamości współmałżonka lub współmałżonków wspólników.
 • W przypadku spółek cywilnych potrzebna będzie umowa spółki cywilnej.
 • Przydadzą się deklaracje PIT/CIT za ubiegły rok obrachunkowy, a w sytuacji, gdy nie zostało jeszcze złożone podsumowanie roku w KPiR/księgach rachunkowych: kserokopia podsumowania KPiR/ksiąg za okresy miesięczne bieżącego roku. Jeśli b.r. nie trwa dłużej niż 3 miesiące – potrzebne będą podsumowania miesięczne za ostatnie 3 miesiące lub deklaracje VAT-7 (JPK_VAT) za analogiczne okresy.
 • Klient rozliczający się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy powinien dysponować deklaracją PIT-28 za ubiegły rok obrachunkowy.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w US lub deklaracje podatku dochodowego i VAT wraz z potwierdzeniami zapłaty podatku za ostatnie 3 miesiące może być pomocna.
 • Dobrze też dysponować zaświadczeniem o braku zaległości w ZUS lub deklaracje składek ZUS wraz z potwierdzeniami zapłaty składek za ostatnie 3 miesiące.
 • Można też już przedłożyć wniosek (bez opłacania) o zawarcie umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu, wypełniony i złożony do ubezpieczyciela.
 • Wycena przedmiotu leasingu nie będzie potrzebna, jeśli przedmiot będzie pochodził z autoryzowanego źródła albo nie będzie przekraczał granicznej wartości netto.
 • Przydadzą się też wyciągi za ostatnie 3 miesiąc z rachunku firmowego – wystarczą wydruki z konta internetowego.

Dokumenty, które wymaga umowa leasingu od rolników

W przypadku rolników, którzy stanową specyficzną, pod względem formy działalności, grupę potencjalnych leasingobiorców warto mieć przygotowane inne dokumenty. Zatem:

Rolnik prowadzący działalność wytwórczą (działalność rolniczą) oraz rolnik ryczałtowy będzie musiał zapewnić – by umowa leasingu doszła do zawarcia – poniższe dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym areale ziemi lub dokument stwierdzający stan prawny posiadanych/dzierżawionych nieruchomości (najczęściej min. 10 ha).
 • Zaświadczenie o otrzymywanych dotacjach w roku bieżącym (decyzja o przyznaniu dopłat).
 • Kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC gospodarstwa;
 • Jeśli nie posiada REGONU – zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację od kiedy jest płatnikiem podatku rolnego. Ewentualnie zaświadczenie z KRUS zawierające informację o dacie rozpoczęcia działalności rolnej – załatwi sprawę.
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem gruntowym (nie starsze niż 3 miesiące).
 • Nakaz płatniczy – decyzja gminy określająca wielkość zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie o terminowym regulowaniu płatności należnych gminie (nie starsze niż 3 miesiące).