Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP Truck/Tir/Bus MAX AC

Par. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX AC podlega Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym właściwym przepisom prawa obowiązującym na terytorium Polski, jak również Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia Gap, niniejszym Szczególnym Warunkom Ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX AC (SWU) oraz zapisom właściwej umowy ubezpieczenia.

2. Jeśli nie postanowiono inaczej w niniejszych SWU, zastosowanie mają zapisy OWU.

Par. 2 DEFINICJE

1. Na potrzeby ubezpieczenia Gap Truck/Tir/Bus MAX AC przyjęto następujące definicje:

1.1. Szkoda całkowita: każda szkoda wynikająca z jednego zdarzenia losowego uznana za szkodę całkowitą przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym również szkoda całkowita wynikająca z kradzieży pojazdu.

1.2. Wartość początkowa pojazdu: wartość ubezpieczonego pojazdu z polisy ubezpieczenia AC obowiązującej w pierwszym dniu polisy Gap.

Par. 3 KRYTERIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW

1. Ubezpieczenie Gap Truck/Tir/Bus MAX AC może być zawarte w odniesieniu do pojazdów:

1.1. będących własnością ubezpieczonego (lub leasingodawcy jako przedmiot leasingu, gdzie ubezpieczony jest leasingobiorcą) i posiadających ważną polisę autocasco zawartą w okresie do 30 dni poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia (jeśli nie ustalono inaczej z ubezpieczycielem);

1.2. ciężarowych, przyczep, naczep, traktorów, autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.500 kg, wymienionych w katalogu EUROTAX GLASS’S lub INFO-EKSPERT (Informator Rynkowy)

1.3. w wieku nie przekraczającym 6 lat na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;

1.4. o dopuszczalnej masie całkowitej do 44.000 kg

1.5. nie wyszczególnionych jako wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z par. 3.4 OWU;

1.6. nie wykorzystywanych do następujących celów:

1.6.1. jako przedmiot leasingu lub wypożyczenia przez ubezpieczonego na rzecz osób trzecich (jeśli nie ustalono inaczej z ubezpieczycielem);

1.6.2. jako maszyna lub platforma pod maszynę (z wyłączeniem dźwigu służącego do bezpośredniego załadunku i rozładunku pojazdu) lub do celów innych niż transport towarów

1.6.3. do transportu materiałów niebezpiecznych (zarówno stałych jak i gazów płynnych niebezpiecznych dla człowieka i środowiska, gdzie pojazd podlega specjalnym regulacjom prawnym w zakresie takiego transportu);

1.6.4. do transportu towarów wartościowych lub podlegających regulacjom w zakresie obrotu takich jak: pieniądze, kosztowności, metale lub minerały i kamienie szlachetne, alkohol, wyroby tytoniowe;

1.6.5. jako taksówka lub limuzyna;

1.6.6. do nauki jazdy lub szkolenia kierowców;

1.6.7. jako pojazdy uprzywilejowane (pojazdy wyposażone w niebieskie lub pomarańczowe światło, policja, karetka pogotowia lub inne pojazdy ratunkowe);

1.6.8. jako pojazdy demonstracyjne lub magazynowane na potrzeby przyszłej sprzedaży, a stanowiące własność osoby lub firmy prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży pojazdów.

Par. 4 SUMA UBEZPIECZENIA

1. Suma ubezpieczenia jest określona w umowie ubezpieczenia a jest nią najmniejsza z trzech kwot:

1.1. wartość początkowa pojazdu;

1.2. wartość rynkowa pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;

1.3. inna wartość ustalona pomiędzy ubezpieczającym a CAS, która nie przekracza wartości początkowej pojazdu.

1.4. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 700.000 PLN.

Par. 5 KALKULACJA STRATY FINANSOWEJ GAP

1. Na potrzeby ubezpieczenia  Gap Truck/Tir/Bus MAX AC strata finansowa Gap będzie ustalana jako kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą ubezpieczenia a większą z dwóch kwot:

a. kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconego przez ubezpieczyciela AC/OC pojazdu albo

b. wartością rynkową pojazdu według stanu na datę szkody całkowitej, podaną w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS lub INFO-EKSPERT (Informator rynkowy).

2. Odszkodowanie z tytułu straty finansowej Gap nie może przekroczyć limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia (polisie, aplikacji lub certyfikacie).

Par. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze SWU obowiązują od dnia 01.07.2019 r.