Kredyt czy leasing?

Tutaj zamówisz leasing na każdy przedmiot w 30 sek. Zapytanie o leasing wyślemy do 20 najlepszych firm leasingowych w Polsce z prośbą o oferty dla Ciebie. Oczekuj na kontakt w ciągu 10 godz.

ZAMAWIASZ RAZ – ZAŁATWIASZ RAZ

Pożyczka leasingowa lub leasing - wypełnij formularz i zamów z Leasing SOS
Leasing? Na start postu.

Podaj opis lub link do strony www z przedmiotem.
Na czym zależy Ci najbardziej?
Oblicz swój leasing!
Leasingujesz bezpiecznie - Certyfikat SSL oraz Norton Safe Web to potwierdzają

Kredyt czy leasing na finansowanie inwestycji w firmach

Inwestycje w środki trwałe są integralną częścią każdej działalności gospodarczej. Stanowią one o uzbrojeniu pracy ludzkiej i mają znaczący wpływ nie tylko na zdolność produkcyjną, ale także na cechy zasobów materiałowych oraz sam produkt finalny. Inwestycje w majątek trwały związane są przede wszystkim z działalnością operacyjną, tj. z zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń np. budowlanych, sprzętu komputerowego, wyposażenia np. dla gastronomii czy środków transportu, w tym zarówno samochodów ciężarowych, jak i aut osobowych czy wózków widłowych. Źródeł pozyskiwania takich składników majątku jest wiele, a ich wybór może być determinowany przez różne czynniki. Praktyka pokazuje, że urządzenia i maszyny produkcyjne finansowane są najczęściej przy różnych udziałach kapitału własnego i kredytu, z kolei do finansowania środków transportu wykorzystuje się głównie leasing. Niemniej jednak coraz częściej zauważalny jest trend, zgodnie z którym leasing zyskuje bardziej wszechstronne zastosowanie i odsuwa kredyt na dalszy plan.

Rosnąca popularność leasingu

Badania „Leasing Index 2019” pokazały, że aż 49% firm korzysta lub korzystało z leasingu w związku z czym jest on obecnie trzecią najczęściej wykorzystywaną formą finansowania przez małe firmy zaraz po kredycie i pożyczkach. Jednocześnie wśród firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników, a więc wśród podmiotów bardziej świadomych wad i zalet poszczególnych źródeł finansowania – leasing ustępuje kredytom zaledwie o 1 p. p. Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2019 roku – pomimo lekkiego zahamowania rozwoju gospodarki, branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości ponad 77,8 mld, a odsetek firm wykorzystujących leasing, jako główne źródło finansowania zwiększył się w ciągu ostatnich 6 lat o 9 p. p. Statystyki potwierdzają zatem, że coraz więcej polskich firm decyduje się wyposażać swoje miejsca pracy w leasingowane maszyny i urządzenia np. do obróbki metalu.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie leasingiem coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: Co jest korzystniejsze – kredyt czy leasing? Aby odpowiedzieć sobie na pytanie: Co wybrać – kredyt czy leasing? należy w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę z tego, co to jest leasing i czym tak właściwie leasing różni się od kredytu.

Czym jest leasing?

Leasing należy do zewnętrznych źródeł finansowania, a jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa „to lease”, co oznacza tyle co nająć, wydzierżawić. Cechą charakterystyczną leasingu podobnie, jak w przypadku kredytu jest brak konieczności angażowania własnych środków na całą inwestycję. Jeszcze do niedawna umowa leasingowa należała w polskim prawodawstwie do grupy tzw. umów nienazwanych. Obecnie została ona zdefiniowana jako umowa cywilno-prawna w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny w art. 709.

Na co dzień przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu – operacyjnym i finansowym.

LEASING BEZPOŚREDNI

Banki i towarzystwa leasingowe, na oferty których możesz liczyć zamawiając leasing online na tym portalu!

Użyj poniższego kwestionariusza a nasi partnerzy (banki i firmy leasingowe) przygotują niezbędne informacje w sprawie leasingu oraz jego wyceny!

Leasing bezpośredni

Co planujesz wyleasingować?

Fachowcy od leasingu znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę - sprawdź i zaufaj naszym doradcom

Czym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego?

W przypadku leasingu operacyjnego okres obowiązywania umowy leasingowej nie może być krótszy, niż 40% czasu amortyzacji leasingowanego środka trwałego (okres umowy jest więc krótszy od okresu eksploatacji przedmiotu leasingu) i trwa z reguły do 60 miesięcy. W przypadku leasingu finansowego ustawodawca nie przewidział takich ograniczeń, a okres umowy jest zbliżony do ekonomicznego zużycia przedmiotu.

Istotną różnicą są również koszty uzyskania przychodu i moment ujęcia podatku VAT. Umowa leasingu operacyjnego daje bowiem korzystającemu możliwość wliczenia całych rat leasingowych w koszty podczas, gdy w przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu są tylko raty odsetkowe. Leasing finansowy daje jednak możliwość amortyzowania leasingowanego środka trwałego, ponieważ amortyzacja pozostaje po stronie leasingobiorcy, który wprowadza przedmiot leasingu do firmowych środków trwałych. W obu przypadkach za koszty uzyskania przychodu uznaje się ponadto codzienne koszty użytkowania przedmiotu. Co ważne, w przypadku podatku VAT trzeba się liczyć z tym, że przy zastosowaniu leasingu finansowego będzie konieczność uregulowania całego podatku VAT w pierwszej racie, natomiast zawierając umowę leasingu operacyjnego, leasingodawca będzie opłacał podatek VAT ratalnie.

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

WyszczególnienieLeasing operacyjnyLeasing finansowy
Okres umowyOkres umowy krótszy od okresu eksploatacji przedmiotu leasingu Okres umowy zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu
Podatek VATNaliczany jest wraz z każdą ratą leasingowąNaliczany jest do pierwszej raty leasingowej
AmortyzacjaKoszty amortyzacji po stronie leasingodawcyKoszty amortyzacji po stronie leasingobiorcy
Koszty podatkoweCałe raty leasingowe + Opłata wstępna + Codzienne koszty użytkowania Amortyzacja + Raty odsetkowe + Codzienne koszty użytkowania 
Ujęcie księgoweRaty leasingowe w całości zaliczane do kosztów operacyjnych leasingobiorcyW ciężar kosztów operacyjnych leasingobiorcy wliczane są tylko raty odsetkowe. Zobowiązanie leasingowe zostaje wykazane w bilansie jako składnik pasywów
Składnik majątkuNie jest składnikiem aktywów leasingobiorcyJest składnikiem aktywów leasingobiorcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Skowronek- Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 83.

Studium przypadku: kredyt czy leasing?

Spróbujmy, zatem dokonać porównania pomiędzy leasingiem, a kredytem i odpowiedzieć na pytanie: „Co jest lepsze – kredyt czy leasing?” wykorzystując do tego informacje wyjściowe przedstawione w tabeli. Dla zapewnienia porównywalności danych zarówno w przypadku leasingu, jak i kredytu przyjęto takie samo oprocentowanie i wymagany wkład własny (pierwszą wpłatę), choć w praktyce rynkowej oprocentowanie kredytu z reguły jest wyższe niż leasingu.

Do porównania z kredytem wybraliśmy popularny wśród firm leasing samochodu osobowego, leasing ciągnika rolniczego oraz leasing aparatury medycznej w postaci urządzenia do USG.

WyszczególnienieSamochód osobowyCiągnikAparat USG
Cena netto w zł80 000,00115 000,00100 000,00
Okres leasingowania (kredytowania) 5 lat5 lat5 lat
Pierwsza wpłata (wkład własny)10%10%10%
Oprocentowanie roczne (WIBOR 1M + marża)4,34%4,34%4,34%
Marża3,70%3,70%3,70%
WIBOR 1M0,64%0,64%0,64%
Stawka VAT23,00%23,00%8,00%
Źródło: Opracowanie własne

Zasady odliczania VAT

Należy pamiętać, że firma, która decyduje się sfinansować zakup samochodu osobowego kredytem lub leasingiem może odliczyć podatek VAT na dwa sposoby, o czym szczegółowo pisaliśmy w artykule poświęconemu zmianom w leasingu aut. W sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest do tzw. celów mieszanych, podatnik może odliczyć tylko 50% kwoty podatku od wszystkich rat leasingowych. Uprawnienie do odliczenia 100% VAT występuje dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca używa samochodu osobowego wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z powodów, dla których pojazd może być uznany za wykorzystywany tylko do celów firmowych jest konstrukcja, która wyklucza jego użytek do celów prywatnych lub powoduje, że użycie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT).

W świetle powyższych przepisów rozważymy kilka przypadków by przekonać się co lepsze – kredyt czy leasing?

Przyjmiemy przy tym realne ujęcie sposobu odliczania podatku VAT dla każdego z aktywów:

  1. dla samochodu osobowego – zarówno 50%, jak i 100% odliczenie VAT,
  2. dla ciągnika – 100% odliczenie VAT,
  3. dla aparatu USG – 100% odliczenie VAT.

Harmonogram spłaty dla trzech różnych przedmiotów

Harmonogram spłaty dla poszczególnych aktywów przedstawiliśmy w poniższych tabelach. Dla leasingów, w wierszu dla roku zerowego uwzględniono opłatę wstępną (wkład własny) na poziomie 10%, z kolei w roku szóstym, w przypadku leasingu finansowego przyjęto, że przejęcie środka trwałego w ostatniej racie następuje za 1% jego wartości. Z uwagi na konstrukcję kredytu, w jego bilansie otwarcia uwzględniono zobowiązanie w wysokości wartości brutto środka trwałego – bez wyodrębniania kwoty VAT. W ostatnich wierszach przedstawione zostały podsumowania kolumn. Należy pamiętać, że w umowie leasingu operacyjnego, suma ta może być mniejsza od ceny nabycia aktywa, ponieważ korzystający nie musi dokonać zakupu środka trwałego. Może, bowiem korzystać z niego tylko przez określony okres, a następnie oddać go finansującemu i wziąć w leasing inny przedmiot. W analizowanych przykładach, dla zapewniania porównywalności danych, przyjęliśmy jednak, że suma spłat kapitału równa jest wartości przedmiotu leasingu zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Przykład 1 – samochód osobowy

LEASING OPERACYJNY SAMOCHODU OSOBOWEGO

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
080 000,008 000,0008 000,001 840,0072 000,00
172 000,0013 203,143 124,8016 327,943 755,4358 796,86
258 796,8613 776,162 551,7816 327,943 755,4345 020,70
345 020,7014 374,041 953,9016 327,943 755,4330 646,66
430 646,6614 997,881 330,0716 327,943 755,4315 648,78
515 648,7815 648,78679,1616 327,943 755,430
Razem80 000,009 639,7089 639,7020 617,13

LEASING FINANSOWY SAMOCHODU OSOBOWEGO

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
080 000,008 000,0008 000,0020 448,4372 000,00
172 000,0013 056,443 124,8016 181,24058 943,56
258 943,5613 623,092 558,1516 181,24045 320,47
345 320,4714 214,331 966,9116 181,24031 106,14
431 106,1414 831,231 350,0116 181,24016 274,91
516 274,9115 474,91706,3316 181,240800
680080034,7280000
Razem80 000,009 740,9288 906,2020 448,43

KREDYT NA SAMOCHÓD OSOBOWY

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaBilans Zamknięcia
098 400,009 840,0009 840,0088 560,00
188 560,0016 239,863 843,5020 083,3772 320,14
272 320,1416 944,673 138,6920 083,3755 375,46
355 375,4617 680,072 403,3020 083,3737 695,39
437 695,3918 447,391 635,9820 083,3719 248,00
519 248,0019 248,00835,3620 083,370
Razem98 400,0011 856,84110 256,84

Przykład 2 – ciągnik rolniczy

LEASING OPERACYJNY CIĄGNIKA

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
0115 000,0011 500,00011 500,002 645,00103 500,00
1103 500,0018 979,524 491,9023 471,425 398,4384 520,48
284 520,4819 803,233 668,1923 471,425 398,4364 717,26
364 717,2620 662,692 808,7323 471,425 398,4344 054,57
444 054,5721 559,451 911,9723 471,425 398,4322 495,13
522 495,1322 495,13976,2923 471,425 398,430
Razem115 000,0013 857,08128 857,0829 637,13

LEASING FINANSOWY CIĄGNIKA

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
0115 000,0011 500,00011 500,0029 394,61103 500,00
1103 500,0018 768,634 491,9023 260,53084 731,37
284 731,3719 583,193 677,3423 260,53065 148,18
365 148,1820 433,102 827,4323 260,53044 715,08
444 715,0821 319,901 940,6323 260,53023 395,18
523 395,1822 245,181 015,3523 260,5301 150,00
61 150,001 150,0049,911 150,0000
Razem115 000,0014 002,57127 802,6629 394,61

KREDYT NA CIĄGNIK

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaBilans Zamknięcia
0141 450,0014 145,00014 145,00127 305,00
1127 305,0023 344,805 525,0428 869,84103 960,20
2103 960,2024 357,974 511,8728 869,8479 602,23
379 602,2325 415,103 454,7428 869,8454 187,12
454 187,1226 518,122 351,7228 869,8427 669,01
527 669,0127 669,011 200,8328 869,840
Razem141 450,0017 044,20158 494,20

Przykład 3 – aparat USG

LEASING OPERACYJNY APARATU USG

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
0100 000,0010 000,00010 000,002 300,0090 000,00
190 000,0016 503,933 906,0020 409,934 694,2873 496,07
273 496,0717 220,203 189,7320 409,934 694,2856 275,88
356 275,8817 967,552 442,3720 409,934 694,2838 308,32
438 308,3218 747,341 662,5820 409,934 694,2819 560,98
519 560,9819 560,98848,9520 409,934 694,280
Razem100 000,0012 049,63112 049,6325 771,42

LEASING FINANSOWY APARATU USG

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaVATBilans Zamknięcia
0100 000,0010 000,00010 000,008 890,6290 000,00
190 000,0016 320,553 906,0020 226,55073 679,45
273 679,4517 028,863 197,6920 226,55056 650,59
356 650,5917 767,912 458,6420 226,55038 882,68
438 882,6818 539,041 687,5120 226,55020 343,64
520 343,6419 343,64882,9120 226,5501 000,00
61 000,001 000,0043,41 000,0000
Razem100 000,0012 176,15111 132,758 890,62

KREDYT NA APARAT USG

RokBilans OtwarciaRata kapitałowaRata odsetkowaRata całkowitaBilans Zamknięcia
0108 000,0010 800,00010 800,0097 200,00
197 200,0017 824,244 218,4822 042,7279 375,76
279 375,7618 597,813 444,9122 042,7260 777,95
360 777,9519 404,962 637,7622 042,7241 372,99
441 372,9920 247,131 795,5922 042,7221 125,86
521 125,8621 125,86916,8622 042,720
Razem108 000,0013 013,60121 013,60

Tarcza podatkowa i koszt efektywny

Obce źródła finansowania mogą przynieść firmie wiele korzyści na skutek zastosowania tzw. tarczy podatkowej czego efektem są znaczne oszczędności finansowe. Jaka jest zatem przewaga leasingu nad innymi zewnętrznymi źródłami kapitału oraz co jest tańsze – kredyt czy leasing?

Podstawową zaletą, która przemawia na korzyść leasingu jest możliwość opłacania rat leasingowych w momencie, gdy dany przedmiot jest już użytkowany i przynosi przedsiębiorstwu dochody, pozwalające na regulowanie innych zobowiązań. Ponadto w porównaniu do kredytu, leasing jest dużo łatwiej dostępny i nie wymaga posiadania określonej zdolności kredytowej, czy przedstawienia zabezpieczeń. Jest to szczególnie istotne dla firm należących do sektora MŚP.

Podsumowanie korzyści podatkowych wynikających z zastosowania kredytu i leasingu oraz koszt efektywny każdej z tych form finansowania dla poszczególnych składników majątku przedstawiono w tabeli.

Porównanie kosztu efektywnego leasingu i kredytu

DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO, KTÓRY ZA GOTÓWKĘ JEST DO NABYCIA W CENIE BRUTTO 98 400 ZŁ

ŹródłoUjęcie VATKoszt całkowityOdliczenie VATOdliczenie CIT/PIT (19%)Oszczędności podatkoweCałkowity koszt efektywny
Leasing operacyjny 100% odliczenie VAT110 256,8420 617,1317 031,5437 648,6872 608,16
Leasing operacyjny50% odliczenie VAT110 256,8410 308,5718 990,1729 298,7480 958,10
Leasing finansowy100% odliczenie VAT109 354,6220 448,4316 892,1837 340,6072 014,02
Leasing finansowy50% odliczenie VAT109 354,6210 224,2118 834,7829 058,9980 295,63
Kredyt100% odliczenie VAT110 256,8418 400,0017 452,8035 852,8074 404,04
Kredyt 50% odliczenie VAT110 256,849 200,0019 200,8028 400,8081 856,04
Źródło: Opracowanie własne.

DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO, KTÓRY ZA GOTÓWKĘ JEST DO NABYCIA W CENIE BRUTTO 141 450 ZŁ

ŹródłoKoszt całkowityOdliczenie VATOdliczenie CIT/PIT (19%)Oszczędności podatkoweCałkowity koszt efektywny
Leasing operacyjny158 494,2029 637,1324 482,8454 119,97104 374,23
Leasing finansowy157 197,2729 394,6124 282,5053 677,12103 520,15
Kredyt158 494,2026 450,0025 088,4051 538,40106 955,80
Źródło: Opracowanie własne.

DLA APARATU USG, KTÓRY ZA GOTÓWKĘ JEST DO NABYCIA W CENIE BRUTTO 108 000 ZŁ

ŹródłoKoszt całkowityOdliczenie VATOdliczenie CIT/PIT (19%)Oszczędności podatkoweCałkowity koszt efektywny
Leasing operacyjny137 821,0525 771,4221 289,4347 060,8490 760,20
Leasing finansowy120 023,378 890,6221 115,2230 005,8490 017,52
Kredyt121 013,608 000,0021 472,5829 472,5891 541,02
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie – kredyt czy leasing?

Podsumowując dokonane rozważania można zauważyć, że w powyższym zestawieniu najdroższą opcją okazał się kredyt. Numerem jeden z matematycznego punktu widzenia okazał się natomiast leasing finansowy. Wymaga on jednak większego wkładu finansowego na początek ze względu na jednorazową opłatę VAT.

Bardzo istotnym faktem jest również sam sposób naliczania podatku VAT i jego stawka. Leasing operacyjny w świetle przepisów o VAT definiowany jest bowiem jako usługa, co oznacza, że podlega stawce VAT 23%, niezależnie od stawki VAT leasingowanego składnika. Usługa leasingu finansowego traktowana jest natomiast, jak dostawa towaru, co oznacza opodatkowanie rat stawką tożsamą dla samego przedmiotu leasingu. W związku z powyższym dla finansowania konkretnych grup środków trwałych korzystniejszy może się okazać leasing finansowy. Dobrym przykładem jest tutaj aparat USG, który opodatkowany jest stawką VAT 8%. Jeśli wybrać leasing operacyjny to leasingodawca będzie musiał naliczyć stawkę 23%, co sprawi, że koszt sfinansowania aparatu USG będzie wyższy, niż w przypadku leasingu finansowego. Oznacza to, że leasing operacyjny będzie korzystny tylko dla przedmiotów opodatkowanych stawką VAT 23%, jak w przypadku aut osobowych.

Ze względu na krótki okres trwania umowy leasingu operacyjnego pozwala on ponadto na częste zmiany w obrębie użytkowanych środków trwałych, co umożliwia permanentne korzystanie z technologii najnowszej generacji. Inną ważną zaletą jest fakt, że leasing operacyjny nie figuruje w bilansie jako zobowiązanie, więc nie powoduje wzrostu zadłużenia przedsiębiorstwa ani spadku jego zdolności kredytowej. Jeżeli firma ma możliwość odliczenia 100% VAT to jest to drugie najkorzystniejsze podatkowo rozwiązanie zaraz po leasingu finansowym. Jeżeli, jednak koniecznie chcemy wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy, chociażby po to aby używać go jeszcze kilka kolejnych lat lub sprzedać za sensowną cenę – wtedy warto rozważyć leasing finansowy.

Wiesz już, co wybrać i jak odpowiedzieć sobie na pytanie: co lepsze, kredyt czy leasing?

Możesz teraz skorzystać z naszego wsparcia i doradztwa wypełniając zgłoszenie po leasing online.

Spróbuj! Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces finansowania a potrzebna Ci inwestycja stanie się realna w ciągu kilku dni.

Wygodny leasing z SOS

KOMPLEKSOWA
DOSTAWA LEASINGU

21+ Towarzystw Leasingowych

Znajomość Branży i Warunków

Realna Pomoc przy Wyborze Ofert