Protokół zdawczo-odbiorczy w leasingu operacyjnym


Protokół zdawczo odbiorczy samochodu przy umowie leasingowej

Protokół zdawczo odbiorczy samochodu to dokument sporządzany przez strony umowy leasingowej przy zdawaniu i/lub odbieraniu ruchomości np. leasingowanego samochodu dostawczego, wyleasingowanego ciągnika siodłowego czy wziętego w leasing auta osobowego, nieruchomości lub innego przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym dokument ten stanowi część umowy leasingowej i jako jeden z jej załączników musi zostać podpisany przez leasingodawcę i leasingobiorcę. Powinien on zawierać opis i wszelkie dane techniczne leasingowanego przedmiotu w tym jego parametry, numer seryjny/nr fabryczny i ewentualnie także posiadane wady.

Co więcej, protokół zdawczo odbiorczy samochodu powinien zostać podpisany w momencie faktycznego wydania przedmiotu leasingu, aby móc zweryfikować wszystkie właściwości tego przedmiotu. Dlatego gdy odbierasz wyleasingowany autobus albo przejmujesz od sprzedawcy leasingowaną maszynę budowlaną sprawdź w obecności przedstawiciela leasingodawcy czy wszystko jest w porządku choćby ze stanem zewnętrznym przedmiotu leasingu. Niestety, częstą praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w czasie zawierania umowy, gdy przedmiot leasingu nie został jeszcze wydany, co może prowadzić do przykrych konsekwencji w przyszłości.

Czy wiesz, że…

znajomość branży leasingowej i wewnętrznych procedur banków oraz firm leasingowych to klucz do wyboru właściwego leasingodawcy? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia innych. Dzięki temu zapewnisz Twojej firmie większą skuteczność uzyskania szybkiego i możliwie najtańszego leasingu.

Kiedy podpisać leasingowy protokół zdawczo odbiorczy?

Z drugiej jednak strony wyżej opisana praktyka ma swoje zalety. Prosty leasing, którego często oczekują leasingobiorcy oszczędza bowiem czas i pozwala uniknąć stronom ponownej konieczności spotkania. Szczególnie w przypadku nowych przedmiotów leasingu, objętych gwarancją, może to być spore ułatwienie.

Po faktycznym wydaniu przedmiotu leasingu nanosi się do protokołu jedynie właściwe daty i odsyła dokument do centrali celem podpisania go przez leasingodawcę. Jednakowoż, z prawnego punktu widzenia, takie działanie jest de facto poświadczeniem nieprawdy, gdyż a priori zakłada, że leasingodawca konkretny przedmiot przekazał, a leasingobiorca odebrał i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. A co, jeśli potem okaże się, że ma…?

Konsekwencje podpisania leasingowego protokołu zdawczo odbiorczego

No właśnie – jakie mogą być konsekwencje podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego przed jego fizycznym przekazaniem? Otóż może się okazać, że faktyczny przedmiot leasingu różni się parametrami od tego, który jest opisany w protokole, a różnice te będą mieć przykre skutki dla obu stron umowy leasingowej.

Poniżej przedstawiamy dwa podstawowe przypadki różnic występujących między zamówionym a dostarczonym wyleasingowanym sprzętem, pojazdem – np. maszyną czy urządzeniem leśnym wraz z uwzględnieniem następstw, jakie się z nimi wiążą, gdy protokół został podpisany przed faktycznym odbiorem:

 • Inny numer seryjny / fabryczny:
  • wówczas mamy do czynienia z de facto innym przedmiotem, co stanowi naruszenie prawa cywilnego, mimo że przedmiot „wygląda tak samo”;
  • jeśli dostawca przedmiotu nie dostarczy oświadczenia o prawidłowym numerze seryjnym czy fabrycznym tego przedmiotu, to leasingodawca nie ma do niego tytułu prawnego;
  • tym samym leasingodawca nie będzie mógł go odebrać lub odzyskać za niego pieniędzy np. w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu;
  • rozliczając umowę leasingu leasingodawca zostanie więc pokrzywdzony z powodu straty wynikającej z niezaspokojonego zadłużenia.
 • Inne właściwości danego sprzętu (ogólnie przedmiotu leasingu):
  • usterki, ukryte wady – jeśli przedmiot leasingu nie działa lub działa nieprawidłowo, to zmuszenie dostawcy do jego naprawy już po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego może okazać się nawet nie tyle trudne, co niemożliwe;
  • inne parametry niż ustalone – istotne zwłaszcza w przypadku zaawansowanych technicznie maszyn, gdzie konkretne ich właściwości są niezbędne dla danego leasingobiorcy, a ich brak może skutecznie uniemożliwić ich planowane wykorzystanie (np. w przypadku leasingu maszyn dostarczanych na indywidualne zamówienie, które w jakimś zakresie zostało niekompletnie zrealizowane); podobnie może być choćby w przypadku leasingu samochodu osobowego, który np. miał mieć klimatyzację, a po dostarczeniu go okazuje się, że jej nie ma… Weryfikacja zgodności faktycznie przekazanego przedmiotu leasingu z zapisami protokołu zdawczo-odbiorczego jest więc absolutnie konieczna.
Bezplatna porownywarka leasingow

ZAMÓW LEASING NA SWOICH WARUNKACH

Odpowiedz na kilka pytań, które pozwolą porównać oferty towarzystw leasingowych. Proces jest szybki i prosty oraz nie wpływa na ocenę zdolności finansowej Twojej lub Twojej firmy.

Gdy pojawiają się niezgodności w protokole zdawczo-odbiorczym?

Co jednak można zrobić w przypadku stwierdzenia niezgodności, czyli gdy otrzymany przedmiot leasingu nie odpowiada parametrami bądź właściwościami temu zamówionemu:

 • w przypadku innego numeru seryjnego bądź fabrycznego przedmiotu leasingu należy zwrócić się do dostawcy przedmiotu o oświadczenie korygujące wraz z poświadczeniem pozostałych danych technicznych przedmiotu;
 • gdy następuje dostrzeżenie wad należy zwrócić się do dostawcy o ich usunięcie;
 • w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów należy zwrócić się do dostawcy o ich uzupełnienie / wymianę / naprawę;
 • poczekać z płatnością ostatniej transzy na usunięcie usterek czy braków (często stosowaną praktyką jest płatność sprzedawcy w kilku ratach, przy czym ostatnia jest przelewana po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, a zatem jeśli nie podpiszemy go przedwcześnie, to mamy argument, by sprzedawca jak najszybciej doprowadził przedmiot leasingu do stanu faktycznie zamówionego, bo dopiero wówczas otrzyma ostatnią transzę);
 • w przypadku skrajnym, wskazującym na celowe działanie na niekorzyść leasingodawcy, może on odstąpić od umowy z dostawcą i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Opisanych tu komplikacji można uniknąć poprzez zobowiązanie przedstawicieli firm leasingowych do wypełniania i podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego dopiero przy dostawie przedmiotu leasingu do leasingobiorcy, podczas którego będą obecni zarówno leasingobiorca jak i ów przedstawiciel leasingowy. Leasingobiorca powinien wówczas dokładnie sprawdzić przedmiot leasingu, upewnić się czy jego stan techniczny, właściwości i wszystkie parametry są zgodne z zamówionymi i czy przedmiot sprawnie działa.

Adam Drzas zaprasza do SOS po leasing

ZAMÓW OFERTY OD WIELU FIRM.

Firmy leasingowe same zaproponują warunki.
Ja pomogę Ci w trafnym i szybkim wyborze najlepszej z nich.